GPDR

Din Revisor. Personlig. I nærheden. Faglig.

PERSONDATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR Advisor-Revision

Her kan du læse Advisor-Revision persondata- og privatlivspolitik

Persondata- og privatlivspolitik for Advisor-Revision

Advisor-Revision (i det følgende benævnt ”AR”) er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU-forordningen om persondata (herefter kaldet ”GDPR”) samt databeskyttelsesloven.

AR har vedtaget denne persondata- og privatlivspolitik, der gælder for revisionsvirksomheden i forbindelse med behandlingen af persondata.

Persondata- og privatlivspolitikken indeholder en beskrivelse af, hvordan vi behandler persondata om vores kunder.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri – eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Der opsamles ikke oplysninger via selskabets hjemmeside www.advisor-revision.dk

Behandling af personoplysninger for dig som kunde

Vi anvender denne type data om kunden:
Stam- og kontaktoplysninger
Adresse: Århusgade 88, 5 sal
CVR: 34 21 37 98
E-mail: jth@advisor-revision.dk
Tel.: +45 28 57 10 58

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det inkluderer også de data, som fremgår af kundens skattemappe, i det omfang kunden giver os adgang til den.

Det drejer sig om oplysninger om kundens økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige forhold.

Vi behandler kun nødvendige persondata.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Det gælder i udgangspunktet Erhvervsstyrelsen, CVR-registret og SKAT.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven og hvidvaskloven.

Persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.

 Videregivelse og overledelse af persondata.

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.

Vi vælger nogle gange at benytte data behandlere, herunder udbydere af software, web-hosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes data behandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden, i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retsligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Kunden har ret til at få adgang til sin persondata.

Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Generelt om kundens brug af sine rettigheder

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet.

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Revisor Jahn Thorup’s behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tef.33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskloven

Vi er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:

• Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimations-dokumenter ved etablering af kundeforholdet.
• Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.
• I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.
• Oplyses om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til fx markedsførings-formål.
• Gøre opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden antages at være involveret i hvidvask eller terrorfinansiering.
• Gøres opmærksom på, at kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger.
• Gøre opmærksom på, at oplysningerne opbevares i 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste engagement med kunden.
• Gøre opmærksom på, at kunden har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.